Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Naudojimosi tinklalapiu taisyklės

1. Bendroji informacija

1.1. Naudojimosi tinklalapiu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bet kurio fizinio ar juridinio asmens, susipažinusio su
Taisyklėmis bei jų nustatyta tvarka ir besinaudojančio šiuo tinklalapiu (toliau – Klientas), ir tinklalapį valdančio
verslininko santykius, teises bei pareigas, taip pat naudojimosi tinklalapiu sąlygas ir tvarką.

1.2. Taisyklės yra privalomos visiems Klientams, ketinantiems naudotis tinklalapiu www.ergo.lt (toliau – Tinklalapis).
Patvirtinimas apie susipažinimą su Taisyklėmis reiškia besąlyginį Kliento įsipareigojimą jų laikytis.

1.3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

1.4. Tinklalapis skirtas draudimo įmokos už Kliento pasirinktą draudimo paslaugą dydžiui apskaičiuoti, draudimo
paslaugos pasiūlymui gauti, apskaičiuotai draudimo įmokai sumokėti, pasirinktai draudimo sutarčiai sudaryti ir
kitoms su tuo susijusioms paslaugoms gauti.

1.5. Draudimo paslaugų teikėjas (pardavėjas) yra verslininkas – Europos bendrovės ERGO Insurance SE, registruota A.
H. Tammsaare 47, 11316 Taline, Estijoje, įmonės kodas 10017013, apimanti pagrindinę būstinę Estijoje ir filialus
Lietuvoje bei Latvijoje, Lietuvoje veikianti per Lietuvos filialą, adresas Geležinio Vilko g. 6A, LT-03150 Vilnius, Lietuva,
kodas 302912288, ir ERGO Life Insurance SE, registruota Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilniuje, Lietuvoje, įmonės
kodas 110707135, apimanti pagrindinę būstinę Lietuvoje ir filialus Latvijoje bei Estijoje, toliau – ERGO.

1.6. Klientai privalo naudotis Tinklalapiu tik teisėtais tikslais ir tik taip, kad jų veiksmai nepažeistų ERGO, trečiųjų asmenų
teisių ir (arba) teisėtų interesų bei neapribotų jų galimybės naudotis Tinklalapiu.

1.7. Klientas sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (arba) kitoks jos tvarkymas Tinklalapyje
būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu ERGO tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek tai yra reikalinga Kliento
pasirinktoms draudimo paslaugoms teikti.

1.8. ERGO yra atsakinga už Tinklalapio funkcionalumą ir tinkamą Klientų asmens duomenų apsaugą (daugiau
informacijos pateikiama ERGO privatumo politikoje).

1.9. Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata neteks galios, tai neturės įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui.

2. Draudimo sutarties sudarymo ir draudimo liudijimo perdavimo sąlygos

2.1. Norėdamas sužinoti apskaičiuotą draudimo įmokos už pasirinktą draudimo sutartį dydį ir sudaryti tokią sutartį,
Klientas privalo nurodyti Tinklalapyje reikiamą informaciją (pvz., kelionės kryptį ir laikotarpį), įskaitant asmens
duomenis (pvz., keliautojų vardus ir pavardes).

2.2. Prieš sudarydamas pasirinktą draudimo sutartį, Klientas privalo susipažinti su atitinkamomis ERGO draudimo
paslaugų (produktų) taisyklėmis, draudimo produkto informaciniu dokumentu, privatumo politika ir tai patvirtinti
Tinklalapyje.

2.3. Pasirinkta draudimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas sumoka ERGO Tinklalapyje nurodytą
apskaičiuotą draudimo įmoką už pasirinktą draudimo sutartį. Pasirinkta draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo
sutartyje nurodytos datos.

2.4. Už naudojantis Tinklalapiu sudaromą pasirinktą draudimo sutartį mokama pasirenkant vieno iš Tinklalapyje
nurodytų bankų teikiamą elektroninės bankininkystės paslaugą. ERGO neatsako už šių bankų teikiamų elektroninės
bankininkystės paslaugų kokybę.

2.5. Sudarius pasirinktą draudimo sutartį, ERGO Tinklalapyje nurodytu Kliento elektroninio pašto adresu atsiunčia
draudimo dokumentus (draudimo sutartį, draudimo liudijimą ir kt.). Esant poreikiui, draudimo dokumentus galima
gauti pateikus prašymą ERGO tel. 1887, el. paštu info@ergo.lt arba bet kuriame ERGO klientų aptarnavimo skyriuje.

2.6. Klientai, naudodamiesi Tinklalapiu, privalo elgtis sąžiningai ir teisėtai. Neteisėtas informacijos (įskaitant asmens
duomenis) pateikimas arba kitoks jos tvarkymas, svetimų elektroninės bankininkystės duomenų panaudojimas
yra draudžiamas, o už tokius veiksmus taikoma Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatyta atsakomybė.

2.7. Draudžiama naudotis Tinklalapiu per programas, kurios siunčia Tinklalapiui automatines užklausas.

3. Teisė atsisakyti draudimo sutarties

3.1. Klientai, kurie yra vartotojai, t.y. fiziniai asmenys, sudarantys draudimo sutartis su savo verslu, prekyba, amatu ar
profesija nesusijusiais tikslais naudodamiesi Tinklalapiu, turi teisę atsisakyti tokios draudimo sutarties per 14 dienų
nuo jos sudarymo dienos (gyvybės draudimo atveju – per 30 dienų nuo Kliento informavimo apie draudimo
sutarties sudarymą), išskyrus:

– kelionių, bagažo ir panašias draudimo sutartis, kurių terminas trumpesnis nei 30 dienų;
– draudimo sutartis, pagal kurias yra gautas pranešimas apie draudžiamąjį įvykį.

3.2. Norėdami atsisakyti draudimo sutarties, Klientai turi ERGO pateikti užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą
(ją galima rasti www.ergo.lt, arba, esant Kliento prašymui, gauti el. paštu ar bet kuriame ERGO klientų aptarnavimo
skyriuje) arba aiškų pareiškimą dėl savo sprendimo atsisakyti draudimo sutarties. Užpildyta sutarties atsisakymo
forma ar pareiškimas turi būti pateikti el. paštu info@ergo.lt arba adresu Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius.

3.3. Draudimo sutarties atsisakymas vykdomas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4. Intelektinės nuosavybės teisės

4.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Tinklalapiu, priklauso ERGO.

4.2. Bet koks Tinklalapio turinio arba jo dalies atgaminimas, platinimas, saugojimas arba bet koks kitoks naudojimas
be ERGO leidimo draudžiamas ir už tai taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

5. Kitos sąlygos

5.1. Jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo Taisyklėse numatytas savo pareigas, privalo atlyginti visus dėl ERGO
ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

5.2. Visi ginčai, atsiradę dėl naudojimosi Tinklalapiu, sprendžiami Kliento ir ERGO tarpusavio derybomis. Jeigu šiuo būdu
ginčai neišsprendžiami, tuomet jie sprendžiami Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

5.3. Dėl ginčo nagrinėjimo neteismine tvarka Klientai turi teisę kreiptis į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją –
Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius. Informaciją apie vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų
nagrinėjimo tvarką rasite čia: http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

5.4. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt) ir
Elektroninio ginčų sprendimo platforma (http://ec.europa.eu/odr/).

5.5. Šios Taisyklės galioja neterminuotai. ERGO turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, laikydamasi teisės aktų nustatytų
reikalavimų, keisti Taisyklių nuostatas.

Naudojimosi tinklapiu taisykles galite atsisiųsti čia

EN