Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Tvarumo politika

rankos2

Tvarumo rizikų valdymo strategija


Mūsų investiciniuose sprendimuose

Tvarumo rizika – įvykiai ar situacijos, kylantys iš aplinkosaugos, socialinės aplinkos ar įmonių valdymo sričių, kurie, tuo atveju jei įvyktų, gali turėti, arba galbūt galėtų turėti, neigiamą poveikį bendrovės turtui, finansinei padėčiai ar pelnui, taip pat jos reputacijai, taigi ir investicijų vertei. Tvarumo rizikos, kurios veikia per jau žinomas rizikos kategorijas, pasireiškia įvairiais būdais ir gali reikšmingai paveikti šias rizikas. 

Priimant su „ERGO Life Insurance SE“ investicijomis susijusius sprendimus, atidžiai įvertinamos visos susijusios rizikos, įskaitant ir tvarumo rizikas. Šio proceso metu rizikos mažinamos tikslingai renkantis investicijas ir diversifikuojant viso portfelio rizikas arba suformuojant jų derinį. 

Šio proceso metu taip pat įvertinamos ir susijusios tvarumo rizikos, kurios gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį investicijų grąžai. Be to, atsižvelgus į tvarumo veiksnius, įvertinamas ir svarbiausias žalingas investavimo sprendimo poveikis. Taikant priežiūros ir kontrolės sistemas, užtikrinama, kad būtų apribotas atskirų emitentų, turto arba rinkų reikšmingumas bendroje sumoje. Tvarumo rizikos vertinamos naudojant MSCI ASV (angl. Environmental, social, and governance (ESG); liet. aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ASV)) tvarumo reitingus ir kitus veiksnius. Siekiant užtikrinti, kad atsiradus konkrečiam pavojui būtų galima imtis priemonių jam atremti, rizikos situacija nuolat stebima rizikos valdymo sistemoje nustatyta tvarka.

Pasirenkant ir stebint investicinio gyvybės draudimo produktų fondus

Pasirenkant ir stebint investicinio gyvybės draudimo produktų fondus, be tvarumo kriterijų papildomai atsižvelgiama ir į fondų reitingus, rizikos kategorijas, ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatus ir į kitus kiekybinius bei kokybinius kriterijus. Renkantis ir tikrinant fondus, atsižvelgiama ir į ASV reitingus.

Pareiškimas dėl investicinių sprendimų neigiamo poveikio tvarumo veiksniams


Įmonė „ERGO Life Insurance SE“ (įskaitant filialus Latvijoje ir Estijoje) priklauso „ERGO Group“, o ši – „Munich Re“. Grupė žinoma kaip viena iš pasaulyje pirmaujančių perdraudimo, pagrindinio draudimo ir su draudimu susijusių rizikos sprendimų teikėjų.

Priimdama investicinius sprendimus įmonė „ERGO Life Insurance SE“ atsižvelgia į savo investavimo sprendimų svarbiausią neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Šis pareiškimas dėl svarbiausio neigiamo poveikio taikomas laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Investavimo sprendimai gali turėti didelį arba galimai didelį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, arba gali būti tiesiogiai susiję su šiuo poveikiu (neigiamas poveikis tvarumui). Svarbiausiu laikomas toks poveikis, kuris atsiranda dėl investavimo sprendimų, turinčių neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Tvarumo veiksniai apima ne tik aplinkosaugos, socialinės padėties ir su darbuotojais susijusius veiksnius, bet ir žmogaus teisių laikymosi, kovos su korupcija ir papirkinėjimu klausimus. Tvarumo veiksniai dar vadinami ASV kriterijais.

Įmonėje „ERGO Life Insurance SE“ investavimo sprendimų procesų valdymas vyksta neperžengiant iš anksto nustatyto rizikos profilio per centrinį specialios paskirties „Munich Re“ padalinį, kuriam tenka visa atsakomybė už šią procedūrą. Didžiąją dalį „Munich Re“ kapitalo investicijų (įskaitant visas verslo sritis) valdo bendras turto valdytojas – įmonė „MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH“ (toliau tekste – MEAG). ASV kriterijai visoje Grupėje taikomi ir pasirenkant turtą.


Mūsų svarbiausias tikslas – visuomet sugebėti įvykdyti savo įsipareigojimus klientams ir visais klausimais laikytis visų įstatymuose nustatytų reikalavimų dėl apdairaus įmonės valdymo. Todėl visiems sprendimams taikomi griežti saugumo reikalavimai.

Mūsų tikslo pasiekimas vertinamas kiekybiniais rodikliais, naudojant, be kitų kriterijų, vidinę tvarumo ataskaitą (išvedamas tvarumo koeficientas). Svarbiausia Grupės investavimo strategijos dedamoji – sisteminis ASV kriterijų įtraukimas. Atliekant investavimo sprendimus kiekvienoje turto klasėje (nuosavybės vertybinių popierių, obligacijų ir nekilnojamojo turto), taikomi individualiai apibrėžti ASV kriterijai. Tikslingai investuodama į ateities technologijas ir tvarią infrastruktūrą (pvz., į saulės energijos elektrines arba vėjo jėgainių parkus), Grupė ne tik padeda saugoti klimatą, bet ir remia perėjimą prie energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių.

Įmonė „Munich Re“ yra nustačiusi vidinius investavimo principus ir gaires, kurie taikomi ir visoms ERGO bendrovėms, įskaitant įvairiose pasaulio šalyse veikiančius ERGO filialus ir patronuojamąsias įmones. Būtent šiais investavimo principais ir grindžiama visa „ERGO Life Insurance SE“ tvaraus investavimo strategija. Šie principai ir taisyklės taikomi atliekant visą „ERGO Life Insurance SE“ turto ir įsipareigojimų valdymą ir priimant individualius investavimo sprendimus.

Investavimo principai nustato, kokių sričių reikėtų sąmoningai vengti priimant investavimo sprendimus. Pavyzdžiui, Grupė yra priėmusi sprendimą nebeinvestuoti į tokias įmones, kurios gamina, parduoda arba transportuoja neteisėtus ginklus, taip pat nebeinvestuoja į maisto produktų gamybai naudojamas žaliavas. Panašiai mes nebeinvestuojame ir į bendroves, kurios daugiau kaip 30 proc. pajamų gauna iš anglies gavybos arba elektros energijos gamybos naudojant anglį, arba į bendroves, kurios daugiau kaip 10 proc. savo pajamų gauna iš naftos arba bitumingojo smėlio gavybos. Dėl tam tikrų sričių, kurios galėtų būti nepalankios aplinkai, pavyzdžiui, skalūnų dujų gavybos hidraulinio skaldymo būdu arba žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo, parengta pozicija ir taikomi kontroliniai klausimai.

Išsami informacija apie svarbiausio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams vertinimą

Neigiamas poveikis tvarumuiApibūdinimas 
 SU KLIMATU SUSIJĘ IR KITI APLINKAI SVARBŪS RODIKLIAI  
 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetami teršalai

Tam, kad investuodama galėtų įvertinti šią kategoriją, Grupė vertina tiesiogiai išmetamų teršalų kiekį (t. y. išmetami teršalai, kuriuos sukelia atitinkamoje gamykloje vykstantys degimo procesai ir joje naudojami įrengimai) ir išmetamų teršalų kiekį, susijusį su įsigyjama energija (t. y. dujomis, elektros energija ir centralizuotu šildymu), taip pat netiesioginį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, pavyzdžiui, atsirandančių dėl komandiruočių arba įsigytų prekių, paslaugų ir turimų investicijų. Tokie skaičiavimai atliekami ir registruojami kasmet.

Neleidžiama investuoti į bendrovių, kurios daugiau kaip 30 proc. pajamų gauna iš anglies gavybos arba elektros energijos gamybos naudojant anglį, akcijas arba obligacijas. Leidžiamų investicijų apimtys nuolat stebimos.

„Ergo Life Insurance SE“ kartu su „Munich Re“ 2020 m. prisijungė prie aljanso „Net-Zero Asset Owner Alliance“ ir įsipareigojo užtikrinti, kad iki 2050 m. jos investiciniame portfelyje nebeliktų investicijų, susijusių su CO2 teršalais. Tokiu būdu įmonė „Munich Re“ siekia prisidėti prie Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos numatyto tikslo – neleisti pasaulio aplinkos temperatūrai pakilti aukščiau kaip 1,5 °C – įgyvendinimo.

 Energijos vartojimo efektyvumas

Investicijos, kurių atveju energijos suvartojimas yra reikšmingas ir netvarus, yra stebimos, vykdant įsipareigojimus, prisiimtus tapus aljanso „Net-Zero Asset Owner Alliance“ nare (išsamesnė informacija pateikiama toliau tekste).

Pirmenybė teikiama investicijoms į energijos gamybą saulės elektrinėse ir vėjo jėgainėse.

Investuojant į elektrines, kurios energijos gamybai naudoja dujas, be kita ko, vertinama, kaip jos užtikrina, kad būtų palaikomas būtinas pagrindinis energijos tiekimas.

 Biologinė įvairovėGrupės investavimo sprendimų priėmimo procesuose numatyta, kad turi būti atidžiai tikrinama, kokį galimą pavojų aplinkai kelia su investiciniais projektais arba esamomis investicijomis susijusios įmonės. Ypač atidžiai turi būti vertinama naftos ir bitumingojo smėlio gavyba, dujų gavyba skaldymo būdu ir kitų išteklių gavyba. Žemės ūkio naudmenos ir miškai, kurių akcijas mes įsigyjame arba kurių akcijas jau turime, turi būti kultivuojami tvariais būdais. 
 Vanduo
 Atliekos

Socialiniai ir darbo aplinkos klausimai, žmogaus teisių laikymasis, kovos su korupcija ir papirkinėjimu priemonės

Socialiniai ir darbo aplinkos klausimaiPriimant investavimo sprendimus, atidžiai įvertinama ir galima neigiama įtaka dėl socialinių standartų, darbuotojų teisių, žmogaus teisių ir kovos su korupcija bei papirkinėjimu priemonių nesilaikymo.
Žmogaus teisės
Kova su korupcija ir papirkinėjimu
Uždrausti ginklai

Grupė neinvestuoja į bendroves, kurios gamina uždraustus ginklus arba jais prekiauja, arba kurios transportuoja tokio pobūdžio prekes.

Vertinant laikoma, kad tokie pardavimai nėra esminiai, jei ginklų gamyba, prekyba ar transportavimas sudaro ne daugiau kaip 5 proc. įmonės bendrųjų pardavimų apimties.

Išmetami teršalaiNarystė aljanse „Net-Zero Asset Owner Alliance“  reiškia, kad Grupė stengiasi sumažinti su investicijomis susijusių išmetamų teršalų apimtis. Tuo atveju, jei investuojama į bendroves, kurios dar nepradėjo įgyvendinti savų išmetamų teršalų apimčių mažinimo projektų, Grupė siekia dialogo būdu su konkrečia bendrove sutarti dėl išmetamų teršalų apimčių mažinimo. Jei toks Grupės dalyvavimas kartu su kitais investuotojais būna nesėkmingas, yra tikimybė, kad bus galvojama apie tokios investicijos perleidimą. Grupė siekia, kad būtų investuojama į tokius objektus, kurių išmetami teršalai lygūs nuliui arba bent jau išmetamas nedidelis jų kiekis. Balansas pasiekiamas investicijomis, kurios leidžia mažinti išmetamų teršalų apimtis.

ranka

Veiksmų, kurių imtasi siekiant identifikuoti svarbiausią neigiamą poveikį tvarumo veiksniams ir nustatyti jų prioritetus, apibūdinimas

Valdant rizikas laikomasi taisyklės, kad visos rinkos rizikų kategorijos (įskaitant valiutos ir koncentracijos rizikas), sandorio šalies nesugebėjimo vykdyti savo įsipareigojimus ir kredito rizika, operacinė rizika, strateginė rizika ir likvidumo rizika būtų nustatomos ankstyvuoju etapu, kai keičiasi investicijos, susijusios su vykdytinais įsipareigojimais. Apskritai į rizikos valdymą yra įtraukti ir tvarumo aspektai, todėl kiekviena rizikos kategorija apima ir neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Taikant šią procedūrą, skirtą suvaldyti žalingą poveikį tvarumui turinčias rizikas, išvengiama neigiamo poveikio tvarumo veiksniams.

Veiksmų, kurių imtasi siekiant kovoti su svarbiausiu neigiamu poveikiu tvarumo veiksniams, apibūdinimas

Atsakomybė už visos Grupės įmonių investicijas, taigi, ir už „ERGO Life Insurance SE“ investicijas, tenka specialiam „Munich Re“ padaliniui, kuris užsiima ir daugumos Grupės investicijų valdymu.

Visi investavimo sprendimai priimami laikantis investavimo principų ir gairių, kurie taikomi visam bendrovės „ERGO Life Insurance SE“ portfeliui. Šiuo atžvilgiu visiškai neturi reikšmės ir nesvarbu, ar investicijas (investicijų portfelį) valdo pati bendrovė, ar Grupės nuosavas turto valdytojas MEAG, ar trečioji šalis. Tačiau investavimo principai nėra taikomi investiciniams produktams, kurių valdymui arba investavimo sprendimas įtakos negali turėti nei „Munich Re“, nei ERGO, nei MEAG ar koks nors kitas už „ERGO Life Insurance SE“ turto valdymą atsakingas turto valdytojas.

Nepaisant to, investavimo sprendimas priimamas atsižvelgus į susijusius svarbiausius neigiamus aspektus. Be to, tikslingai pasirenkant investicijas, rizika sumažinama lygiai taip pat, kaip būtų mažinama diversifikuojant viso portfelio rizikas ar suformuojant jų derinį. Renkantis tikslines investicijas, įvertinamos ir susijusios tvarumo rizikos, kurios galėtų turėti svarbų žalingą poveikį investicijų grąžai, ir didžiausias neigiamas investicinio sprendimo poveikis tvarumo veiksniams. Taikant priežiūros ir kontrolės sistemas, užtikrinama, kad būtų apribotas atskirų emitentų, turto arba rinkų reikšmingumas bendroje sumoje. Vertinant tvarumo rizikas, naudojami MSCI ASV tvarumo reitingai ir kiti veiksniai.

Išankstinio perspėjimo sistema užtikrina, kad įsipareigojimus klientams būtų galima bet kada įvykdyti (įskaitant įvykdymą ilguoju laikotarpiu). Investavimo sprendimai, kurie galėtų neigiamai paveikti ASV kriterijus, taip pat įtraukiami į minėtą ankstyvojo perspėjimo sistemą.

Siekiant užtikrinti, kad atsiradus konkrečiam pavojui būtų galima imtis priemonių jam atremti, rizikos situacija nuolat stebima rizikos valdymo sistemoje nustatyta tvarka.

Konkrečiau apie tai, kaip ASV kriterijai įtraukiami į investavimo sprendimų priėmimo procesą, aprašyta investavimo principuose. Investavimo principų tikslas – papildyti „ERGO Life Insurance SE“ turto ir įsipareigojimų valdymą tokiomis taisyklėmis, kurias būtų galima taikyti konkrečioms individualioms investicijoms. Į principus įtrauktos tokios nuostatos:

  • 1.Mes siekiame, kad ne mažiau kaip 80 proc. investicijų sudarytų investicijos į akcijas, obligacijas, nekilnojamąjį turtą ir alternatyvias investicijas, kurios įtrauktos į vieną iš nustatytų tvarumo indeksų arba atitinka kitus tvarumo kriterijus.
  • 2.Grupė neinvestuoja į bendroves, kurios gamina uždraustus ginklus arba jais prekiauja, arba kurios transportuoja tokio pobūdžio prekes, jei tokia gamyba, prekyba ar transportavimas laikomi reikšminga tokios bendrovės ūkine veikla.
  • 3.Draudžiama prekiauti investicijomis į maisto produktų gamybai skirtas žaliavas (pavyzdžiui, į javus ir aliejinių kultūrų sėklas, ūkinės paskirties gyvūnus ir pieno produktus) ir į išvestinius produktus, ir būti tokių investicijų savininku.
  • 4.Neleidžiama investuoti į bendrovių, kurios daugiau kaip 30 proc. pajamų gauna iš anglies gavybos arba elektros energijos gamybos naudojant anglį, akcijas arba obligacijas.
  • 5.Neleidžiama investuoti į bendrovių, kurios daugiau kaip 10 proc. pajamų gauna iš bitumingojo smėlio gavybos, akcijas arba obligacijas.
  • 6.Investicinius objektus, kurie galėtų būti nepalankūs aplinkai, vertina ir prioritetus nustato Grupės įmonių atsakomybės komitetas (angl. Group Corporate Responsibility Committee (GCRC)). Savo poziciją dėl galimai aplinkai nepalankios bitumingojo smėlio gavybos, kasybos ir gavybos skaldymo būdu Grupė yra išdėsčiusi specialiuose pareiškimuose. Į visus tokius pareiškimus įtraukti konkretūs klausimai dėl ASV aspektų. Taip pat yra atskiras pareiškimas ir gairės dėl naftos žvalgybos gręžinių Arkties vandenyne.
  • 7.Atliekant išsamų patikrinimą, kuris taikomas priimant investicinius sprendimus dėl investavimo į žemės ūkio paskirties žemę, vadovaujamasi pareiškimo ir gairių dėl „Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę“ nuostatomis. Ši taisyklė galioja ir fondams bei tiesioginėms investicijoms, susijusioms su nuoma arba žemės ūkiu.
  • 8.Neleidžiama investuoti į šalių vyriausybių obligacijas ir su vyriausybėmis susijusių organizacijų išleistas obligacijas, kurių reitingas pagal MSCI ASV žemesnis negu B.

Grupė supranta, kad šiuo metu įvairių akcijų paketų turėtojai (pavyzdžiui, klientai ir investuotojai) kelia vis daugiau su investicijų tvarumu susijusių reikalavimų. Tuo pačiu metu vis labiau tikimasi, kad ASV kriterijai bus įtraukti ir į investavimo gaires. Todėl investavimo principuose įtvirtinti reikalavimai kasmet tikslinami ir papildomi.

Įsitraukimo politika

Grupė siekia aptarti ASV rizikas ir galimybes su tomis bendrovėmis, į kurias norėtų investuoti arba jau yra investavusi. Todėl kartu su kitomis bendrovėmis ji prisijungė prie „Climate Action 100+“ – vienos didžiausių įsitraukimo iniciatyvų, kuriai vadovauja investuotojas. Tais atvejais, kai Grupės turto valdytojas MEAG per savo įgaliotinius naudojasi balsavimo teisėmis bendrovių, į kurias Grupė yra investavusi, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, taip pat atsižvelgiama į ASV kriterijus. Grupė numato šį dialogą palaipsniui plėtoti. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas CO2 išmetamų teršalų mažinimui.

Tarptautinių standartų laikymasis

Bendrovė „Munich Re“ buvo viena pirmųjų 2006 m. pasirašiusių „Principles for Responsible Investments“ (PRI) (liet. „Atsakingo investavimo principus“ (AIP)), ir įsipareigoja tinkamai bei orientuodamasi į ateitį jų laikytis. Tokiu būdu Grupė išoriniam pasauliui rodo, kad ji rimtai žiūri į savo atsakomybę investavimo srityje. Šios iniciatyvos tikslas – sustiprinti supratimą apie investavimo veiklos poveikį aplinkosaugai, socialinei aplinkai ir valdymui bei padėti pasirašiusioms šalims šiuos klausimus įtraukti į savo investavimo sprendimus.

Grupė 2020 m. prisijungė prie aljanso „Net-Zero Asset Owner Alliance“ ir įsipareigojo užtikrinti, kad iki 2050 m. jos investiciniame portfelyje nebeliktų investicijų, susijusių su CO2 teršalais. Investuotojų iniciatyva tokiu būdu siekiama prisidėti prie Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos numatyto tikslo – neleisti pasaulio aplinkos temperatūrai pakilti aukščiau kaip 1,5 °C – įgyvendinimo.

Be to, Grupė ketina tęsti diskusijas dėl ASV rizikų ir galimybių su bendrovėmis, į kurias numato investuoti arba jau yra investavusi. Siekdama šio tikslo, „Munich Re“, kartu su kitomis bendrovėmis, prisijungė prie iniciatyvos „Climate Action 100+“.

Konsultacijų metu suteikiama informacija apie tvarumą

Visa būtina informacija apie mūsų produktų tvarumą ir apie produktų tiekėją yra pateikiama konsultacijų metu. Aktualią informaciją galima rasti ir dokumente „ERGO Life Insurance SE“ informacija apie tvarumo riziką“, kuris pateikiamas kartu su kita ikisutartine informacija prieš sutarties sudarymą.

Atlygio politika

Savo įmonėje mes įgyvendinome taisykles ir procesus, užtikrinančius, kad mūsų atlygio politika nekeltų tvarumo rizikos nei aplinkosaugos, nei socialinėje, nei įmonių valdymo srityje. Visa tai leidžia iki minimumo sumažinti reikšmingo neigiamo poveikio bendrovės ir jos klientų investicijų vertei riziką.

EN