Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Pinigų plovimo prevencija

Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas: kas tai?

Pinigų plovimas – tai veiksmai, kuriais siekiama legalizuoti arba paslėpti pajamų iš nusikalstamos veikos arba kitokio nusikalstamu būdu įgyto turto kilmę.
Teroristų finansavimas – tai tiesioginis arba netiesioginis finansinių lėšų ar kito turto kaupimas arba realizavimas, tuo siekiant jį visiškai ar iš dalies panaudoti, arba žinant, kad tokios lėšos ar turtas bus panaudotas vieno ar kelių teroristinių aktų vykdymo tikslais, arba kad jis bus perduotas teroristų grupei ar pavieniams teroristams.

Kodėl ERGO privalo laikytis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų?

ERGO, kaip gyvybės draudimo veiklą vykdanti draudimo bendrovė, yra finansų įstaiga (t. y. įpareigotasis subjektas), atsakinga už kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
Formuodama ir stiprindama esamų bei būsimų klientų pasitikėjimą, bendrovė privalo užtikrinti, kad jos infrastruktūra, produktais ir (arba) paslaugomis nesinaudotų žmonės, turintys neteisėtų tikslų.

Principas „Pažink savo klientą“: kas tai?

„Pažink savo klientą“ – tai principas, skirtas apsaugoti finansų įstaigas ir ekonomiką nuo galimos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos. Principą „Pažink savo klientą“ sudaro tam tikri veiksmai (žingsniai), kuriuos turi atlikti įpareigotasis subjektas. Pavyzdžiui, nustatant kliento tapatybę, įsitikinti, kad kliento lėšų šaltinis yra teisėtas ir pan.
Kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reglamentuojantys teisės aktai nustato labai griežtus reikalavimus dėl procesų ir kontrolės priemonių, kurios turi būti įdiegtos bendrovėje. Be to, juose numatyta, kad sankcijos bendrovei bus taikomos ne tik nustačius pinigų plovimo atvejus, bet ir bendrovei neįdiegus minėtų priemonių.
ERGO yra taikoma teisinė prievolė laikytis principo „Pažink savo klientą“ ir apie klientus surinkti tam tikrą informaciją.

Kaip vyksta klientų tapatybės nustatymo procesas?

Vadovaujantis teisės aktais, ERGO, kaip įpareigotasis subjektas, prieš užmegzdama verslo ryšius su klientais privalo nustatyti jų tapatybę. Tam, kad galėtume nustatyti fizinio asmens tapatybę, mes taikome teisės aktuose nustatytas identifikavimo priemones, pavyzdžiui, reikalaujame, kad asmuo pateiktų galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Identifikuodama juridinį asmenį, ERGO prašo kliento pateikti aktualią informaciją iš įmonių registro, kuri patvirtintų duomenis apie kliento įsteigimą, buveinės adresą, veiklos rūšį. Pateikiant tokią informaciją, būtina nurodyti fizinius asmenis, kurie turi teisę atstovauti tokiam juridiniam asmeniui palaikant verslo ryšius su ERGO.

Kodėl jūs prašote, kad aš pateikčiau savo asmens duomenis?

Siekdama užtikrinti teisės aktų ir principo „Pažink savo klientą“ laikymąsi, ERGO privalo rinkti tam tikrą informaciją apie savo klientus ir ją atnaujinti per visą verslo santykių laikotarpį. Šiuo tikslu ERGO gali paprašyti pateikti tam tikrą asmeninę informaciją tiek prieš užmezgant verslo santykius, tiek juos tęsiant.
Klientų pateikta informacija yra laikoma konfidencialia pagal draudimo paslaptį.


Kodėl skirtingos finansų įstaigos prašo pateikti skirtingos rūšies informaciją?

Siekdamos nustatyti pagrindinius duomenis apie savo klientus, finansų įstaigos gali taikyti skirtingus metodus ir informacijos šaltinius. ERGO deda visas pastangas, kad būtų patikimas partneris, ir todėl renka svarbiausią informaciją, kuri yra reikalinga, kad būtų laikomasi Įstatymo ir kitų teisės aktų.

Ką reiškia sąvoka „politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo“?

Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys (toliau – PPA) – tai fiziniai asmenys, kurie šiuo metu vykdo arba per pastaruosius 12 mėnesių vykdė svarbias viešąsias pareigas kokiose nors valstybės ir (arba) tarptautinėse įstaigose, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.
Artimieji šeimos nariai - sutuoktinis, asmuo, su kuriuo yra įregistruota partnerystė (toliau – partneris), tėvai, broliai ir seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų partneriai.
Artimas pagalbininkas - asmuo, su kuriuo PPA vykdo bendrą verslo veiklą arba palaiko įvairius darbo ar verslo ryšius.
Svarbių viešųjų pareigų sąrašą galima rasti čia: https://www.fntt.lt/data/public/uploads/2020/09/svarbiu-viesuju-pareigu-lietuvos-respublikoje-sarasas.pdf

Tikrasis savininkas: kas tai?

Tikrasis savininkas (toliau – TS) – tai fizinis asmuo:
1) kuris per nuosavybės arba kokią nors kitokią kontrolę turi galutinę dominuojančią įtaką fizinio arba juridinio asmens atžvilgiu; arba
2) kurio interesais, kurio naudai arba kurio vardu yra atliekamas sandoris arba operacija.
Tradiciškai TS yra laikomas asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai turi daugiau kaip 25 proc. juridinio asmens akcinio kapitalo arba balsavimo teisę turinčių akcijų.

Mokesčių informacijos mainai: FATCA ir BDTS taikymas

Vadovaujantis Įstatymo dėl mokesčių ir rinkliavų nuostatomis bei remiantis procedūra, nustatyta minėtą Įstatymą įgyvendinančiuose antriniuose teisės aktuose dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų (BDTS įgyvendinimo) ir vadovaujantis šiuo metu galiojančiu 2014 m. birželio 27 d. Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos bei Estijos Respublikos Vyriausybių ir Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Vyriausybės susitarimu, pagal kurį reikalaujama, kad Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika ir Estijos Respublika praneštų apie tam tikras finansines sąskaitas, kurioms yra taikomas JAV Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas (FATCA), ERGO yra įpareigota rinkti informaciją apie savo klientų rezidavimo vietos valstybę ir tuo atveju, jei klientas nurodo, kad jo rezidavimo valstybė mokesčių tikslais yra kita, pateikti informaciją apie tokio kliento sąskaitas arba turtą Valstybinei mokesčių inspekcijai.

BDTS: kai tai?

BDTS (Bendras duomenų teikimo standartas) – tai pasaulinis standartas, reglamentuojantis automatinius informacijos apie finansines sąskaitas mainus. Standartas reikalauja, kad finansų įstaigos identifikuotų finansines sąskaitas, priklausančias jų klientams, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kita, o ne tos finansų įstaigos buvimo vietos valstybė arba jurisdikcija. BDTS tikslas – kovoti su mokesčių slėpimu tarptautiniu lygmeniu.
BDTS nuostatos grindžiamos FATCA įtvirtintomis taisyklėmis, tačiau palyginti su FATCA, BDTS reikšmingai skiriasi. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad BDTS aprėpia daugelį valstybių ir klientų, o FATCA – tik Jungtines Amerikos Valstijas ir tuos sąskaitų turėtojus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra Jungtinės Amerikos Valstijos.
BDTS taiko visos ES valstybės narės. Jos yra pasirašiusios susitarimą dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų (DAC II direktyva).

Kuo skiriasi FATCA ir BDTS?

FATCA
Tuo atveju, jei klientas yra mokesčių rezidentas Jungtinėse Amerikos Valstijose, t. y. turi JAV pilietybę arba, pvz., „žaliąją kortą“, bus taikomas FATCA (ir nacionaliniai įstatymai, įgyvendinantys FATCA). Pagal šiuos įstatymus klientai privalo pateikti deklaraciją, nurodyti mokesčių mokėtojo kodą (TIN) bei kitus duomenis. FACTA taikomas ir fiziniams, ir juridiniams asmenims.
BDTS
BDTS – tai teisės aktas, taikomas klientams, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kita, o ne ERGO buvimo vietos valstybė. BDTS taikomas ir fiziniams, ir juridiniams asmenims.

Kaip ERGO taiko BDTS?

Bendras duomenų teikimo standartas (BDTS) ir FATCA yra vienas iš principo „Pažink savo klientą“ komponentų. Pavyzdžiui, bendrovė ERGO klausimus apie rezidavimo vietą mokesčių tikslais užduoda ir paprašo pateikti mokesčių mokėtojo numerį (TIN) tada, kai išduoda naują draudimo polisą.
Vadovaudamasi pateikta informacija ERGO gali identifikuoti klientus, apie kuriuos reikia pranešti vietinei mokesčių įstaigai.

TIN: kas tai?

Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) ar į jį panašus kodas yra unikalus raidžių arba skaičių derinys, kurį mokesčių administravimo tikslais jurisdikcija priskiria fiziniam arba juridiniam asmeniui.

Ką reiškia sąvoka „rezidavimo vieta mokesčių tikslais“?

Sąvoka „rezidavimo vieta mokesčių tikslais“ reiškia, kad vadovaujantis tam tikros valstybės vidaus teise, asmuo toje valstybėje (rezidavimo valstybėje mokesčių tikslais) mokesčių tikslais yra rezidentas.

Kokius veiksmus turi atlikti klientas, kurio rezidavimo valstybė mokesčių tikslais yra kita, o ne ERGO buvimo vietos valstybė?

Klientui reikia atsakyti į ERGO užduotus klausimus. Jei klientui taikomos mokestinės prievolės vienoje ar keliose valstybėse, kurios nėra ERGO buvimo vietos valstybė, gali būti, kad mes paprašysime klientą užpildyti deklaraciją. Tokioje deklaracijoje klientas turėtų nurodyto rezidavimo valstybes mokesčių tikslais ir atitinkamus mokesčių mokėtojo identifikacinius numerius (TIN).

Kas atsitinka tuo atveju, jei klientas nepateikia reikalaujamų duomenų?

Informuojame, kad tuo atveju, jei klientas nepateikia reikalaujamos informacijos, finansų įstaiga privalo perduoti su tuo asmeniu susijusius duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Taip pat informuojame, kad ERGO neturi teisės teikti jums jokių su FATCA ir BDTS susijusių mokesčių konsultacijų. Jei jums kilo su mokesčiais susijusių klausimų, kreipkitės į mokesčių specialistą, arba apsilankykite interneto svetainėse: www.irs.gov (FATCA klausimais) ir www.oecd.org/tax/ (BDTS klausimais).

 

 

EN