Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

ERGO Life tvarumo rizikos politika (galioja nuo 2022-08-01)

rankos2

PDF Tvarumo rizikos politika (galioja nuo 2022-08-01)

Tvarumo rizikų valdymo strategija (galioja nuo 2021-03-09 iki 2022-07-31)


Mūsų investiciniuose sprendimuose

Tvarumo rizika – įvykiai ar situacijos, kylantys iš aplinkosaugos, socialinės aplinkos ar įmonių valdymo sričių, kurie, tuo atveju jei įvyktų, gali turėti, arba galbūt galėtų turėti, neigiamą poveikį bendrovės turtui, finansinei padėčiai ar pelnui, taip pat jos reputacijai, taigi ir investicijų vertei. Tvarumo rizikos, kurios veikia per jau žinomas rizikos kategorijas, pasireiškia įvairiais būdais ir gali reikšmingai paveikti šias rizikas. 

Priimant su „ERGO Life Insurance SE“ investicijomis susijusius sprendimus, atidžiai įvertinamos visos susijusios rizikos, įskaitant ir tvarumo rizikas. Šio proceso metu rizikos mažinamos tikslingai renkantis investicijas ir diversifikuojant viso portfelio rizikas arba suformuojant jų derinį. 

Šio proceso metu taip pat įvertinamos ir susijusios tvarumo rizikos, kurios gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį investicijų grąžai. Be to, atsižvelgus į tvarumo veiksnius, įvertinamas ir svarbiausias žalingas investavimo sprendimo poveikis. Taikant priežiūros ir kontrolės sistemas, užtikrinama, kad būtų apribotas atskirų emitentų, turto arba rinkų reikšmingumas bendroje sumoje. Tvarumo rizikos vertinamos naudojant MSCI ASV (angl. Environmental, social, and governance (ESG); liet. aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo (ASV)) tvarumo reitingus ir kitus veiksnius. Siekiant užtikrinti, kad atsiradus konkrečiam pavojui būtų galima imtis priemonių jam atremti, rizikos situacija nuolat stebima rizikos valdymo sistemoje nustatyta tvarka.

Pasirenkant ir stebint investicinio gyvybės draudimo produktų fondus

Pasirenkant ir stebint investicinio gyvybės draudimo produktų fondus, be tvarumo kriterijų papildomai atsižvelgiama ir į fondų reitingus, rizikos kategorijas, ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatus ir į kitus kiekybinius bei kokybinius kriterijus. Renkantis ir tikrinant fondus, atsižvelgiama ir į ASV reitingus.

EN