Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Kanditatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Mes, ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiantis per Lietuvos filialą ir ERGO Life Insurance SE (toliau – „ERGO“ arba „Bendrovė“), suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – kandidatams į ERGO darbuotojus, ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno Jūsų, kaip duomenų subjekto, privatumą ir asmens duomenis, todėl priėmėme šią Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politiką (toliau – „Politika“).

Ši Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Interneto svetainėje www.ergo.lt rasite naujausią ir aktualiausią Politikos versiją.

Kokius kandidatų asmens duomenis tvarkome?

Duomenų kategorijos

►     Pagrindinė informacija apie kandidatą: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai, informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų, informacinių technologijų mokėjimą, vairavimo įgūdžius, informacija apie įgytas galiojančias licencijas, kitas kompetencijas, taip pat kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

 

►     Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

 

►     Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

 

►     Specialių kategorijų asmens duomenys*: duomenys apie sveikatą ir duomenys, susiję su teistumu (tik įstatymuose imperatyviai numatytais atvejais).

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

►     Atrankos proceso metu – kandidatavimo dokumentų pateikimas ir teisėtas Bendrovės interesas atrinkti tinkamiausią kandidatą.

 

►     Renkant duomenis, susijusius su teistumu – siekiant patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir (ar) įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti.

 

►     Pasibaigus atrankos procesui – kandidato sutikimas tolimesniam jo asmens duomenų tvarkymui.

* specialių kategorijų kandidatų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Koks yra Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas?

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys išliks konfidencialūs ir nebus naudojami kitais tikslais, išskyrus atrankos procesui.

Jeigu pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą Bendrovė nepasirinks Jūsų kandidatūros ir nesudarys su Jumis darbo sutarties, negavus Jūsų sutikimo dėl tolimesnio duomenų tvarkymo, visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis Bendrovė sunaikins pasibaigus atrankos procesui.

Jūsų nesutikimas būti įtrauktu į Bendrovės kandidatų duomenų bazę ar pateikto sutikimo atšaukimas nesutrukdys Jums dalyvauti atrankoje į konkrečią darbo vietą, į kurią kandidatuojate.

Gavus Jūsų sutikimą dėl Jūsų duomenų įtraukimo į Bendrovės kandidatų duomenų bazę, Jūsų pateikta informacija (šiuo atveju gyvenimo aprašymas (CV) ir / arba motyvacinis laiškas) bus saugomi 1 (vienus) metus nuo atrankos pasibaigimo datos, siekiant ateityje teikti informaciją apie būsimas darbuotojų paieškas ir atrankas. Atrankos pasibaigimo data Bendrovėje laikoma darbo sutarties su asmeniu į skelbtą poziciją sudarymo data.

Ilgesnis, negu nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

►     esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

►     Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

►     esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Dažniausiai Jūsų duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus Bendrovė taip pat gali gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz., „LinkedIn“) ir (ar) karjeros portalų

Tam tikrą informaciją Bendrovė taip pat gali gauti iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, tačiau tokią informaciją Bendrovė rinks tik tuo atveju, jei Jūs suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Jūs turite šias teises:

►     teisę susipažinti su ERGO tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

►     teisę ištaisyti asmens duomenis;

►     teisę atšaukti sutikimą;

►     teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

►     teisę ištrinti duomenis (teisę būti pamirštam);

►     teisę apriboti duomenų tvarkymą;

►     teisę į duomenų perkeliamumą;

►     teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Baigiamosios nuostatos

Jei jums kilo kokių nors klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kviečiame kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu asmensduomenys@ergo.lt Jūs turite teisę atšaukti savo kandidatavimą ir Jūsų duomenų saugojimą informavę Bendrovę el. paštu personalas@ergo.lt.

EN