Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Privatumo politika

ERGO Insurance SE, registruota A. H. Tammsaare 47, 11316 Taline, Estijoje, įmonės kodas 10017013, apimanti pagrindinę būstinę Estijoje ir filialus Lietuvoje bei Latvijoje, Lietuvoje veikianti per Lietuvos filialą, adresas Geležinio Vilko g. 6A, LT-03150 Vilnius, Lietuva, kodas 302912288, ir ERGO Life Insurance SE, registruota Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilniuje, Lietuvoje, įmonės kodas 110707135, apimanti pagrindinę būstinę Lietuvoje ir filialus Latvijoje bei Estijoje, (toliau – „ERGO“ arba „mes“), supranta, kad asmens duomenų apsaugos klausimai yra itin svarbūs Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – „Duomenų subjektai“ arba „Jūs“), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno Duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis tvarkyti pagal taikomų teisės aktų reikalavimus.

1. Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja ERGO kaip duomenų valdytojo atliekamą asmens duomenų tvarkymą tiek automatizuotomis, tiek neautomatizuotomis priemonėmis.

Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis ERGO paslaugomis arba lankosi interneto svetainėse www.ergo.lt, www.online.ergo.lt, www.mano.ergo.lt.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, atsižvelgiant į draudimo rūšį, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys.

ERGO tvarkomos pagrindinės asmens duomenų kategorijos (nebaigtinis sąrašas):

 1. pagrindinė informacija, identifikuojanti Jus kaip klientą (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 2. duomenys apie draudimo objektus ir sudarytas draudimo sutartis;
 3. duomenys apie kitus draudimo santykių dalyvius (apdraustuosius, naudos gavėjus, nukentėjusiuosius);
 4. duomenys apie draudžiamuosius įvykius;
 5. finansiniai duomenys (sąskaitos numeris, sumokėtos įmokos ir pan.);
 6. komunikacijos ir klientų aptarnavimo informacija (prisijungimo ir kiti duomenys apie naršymą ERGO interneto tinklalapyje bei savitarnos svetainėje; telefoninių pokalbių įrašai, susirašinėjimo su ERGO informacija ir pan.);
 7. sveikatos duomenys (toliau visi kartu – asmens duomenys).

ERGO surinks ir toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

Pirmiausia, naudojame savo klientų asmens duomenis, siekdami suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su tuo susijusius veiksmus, t. y.:

 1. nustatant Jūsų tapatybę;
 2. pasiūlymo teikimo sudaryti draudimo sutartį su ERGO tikslu;
 3. įrodymų dėl kreipimosi į mus dėl draudimo sutarties sudarymo išsaugojimo tikslu;
 4. draudimo sutarčių sudarymo, keitimo, administravimo ir vykdymo tikslais;
 5. draudimo rizikos įvertinimo tikslu;
 6. draudimo įmokos apskaičiavimo tikslu;
 7. draudžiamųjų įvykių tyrimo, aplinkybių nustatymo tikslais;
 8. draudimo išmokų dydžių nustatymo ir mokėjimo tikslais.

Taip pat mes renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (esant Jūsų atskiram sutikimui); telefoninio pokalbio garso įrašymo, siekiant turėti įrodymus dėl draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo telefonu, vykdyti draudimo žalų bylų administravimą, ERGO paslaugų kokybės įvertinimo tikslais; finansinių ir draudimo nusikaltimų, korupcijos, įmonės elgesio taisyklių pažeidimų, kitokių neteisėtų veiksmų prevencijos ir tyrimo tikslais, taip pat kitais teisėtais tikslais.

ERGO informuoja Jus apie telefoninio pokalbio įrašymą pokalbio pradžioje ir, jei Jūs nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, visuomet galite kreiptis į ERGO kitais būdais (el. paštu, per ERGO savitarną mano.ergo.lt ar ERGO klientų aptarnavimo padalinyje).

Suteikdami ERGO savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu ERGO interneto svetainėje.

2. Teisinis pagrindas

ERGO tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – „Reglamentas (ES) 2016/679“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.

ERGO renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą draudimo sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis ERGO įpareigoja atitinkami teisės aktai, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto interesus bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl ERGO teisėto intereso (tik jei Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Paprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sudaryta draudimo sutartis su ERGO (arba prašymas sudaryti draudimo sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimas turi būti duotas laisva valia, konkretus ir nedviprasmiškas, tinkamai informuojantis apie konkretų (-čius) asmens duomenų tvarkymo tikslą (-us).

ERGO, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 1. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 4. asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 5. asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektas ir (ar) numato teisės aktai;
 6. asmens duomenys tvarkomi saugiai, įgyvendinant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 7. asmens duomenis tvarko tik tie ERGO darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba duomenų tvarkytojai pagal sudarytas sutartis.

ERGO klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti ERGO asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti ERGO. ERGO nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų rinkimas

ERGO paprastai gauna asmens duomenis iš pačių klientų, pateikus ERGO nustatytos formos prašymą sudaryti draudimo sutartį arba pranešimą apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju.

Kitais atvejais, pvz., siekiant įvertinti draudimo riziką, tirti, nustatyti įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, aplinkybes ir draudimo išmokos dydį, teikiame ir renkame Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, t. y. iš valstybės registrų (VĮ Registrų centro, Gyventojų registro tarnybos, VĮ Regitra, LR transporto priemonių draudikų biuro), Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teritorijoje esančių gydytojų, ligoninių ir kitų gydymo, sveikatos priežiūros ir slaugos, medicininės ekspertizės įstaigų, tarnybų, pagal teisės aktus turinčių nustatyti neįgalumą ir darbingumą, teismo medicinos ekspertų, specialistų, gydytojų-ekspertų, teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo institucijų, priešgaisrinių tarnybų, avarinių tarnybų, daugiabučių namų administratorių, daugiabučių namų bendrijų, nepriklausomų ekspertų, kitų fizinių ir juridinių asmenų.

Mes taikome ypač griežtus prieigos prie sveikatos duomenų reikalavimus. ERGO renka ir teikia klientų sveikatos duomenis kitiems asmenims tik turint rašytinį kliento sutikimą.

4. Asmens duomenų teikimas

ERGO laikosi konfidencialumo pareigos klientų ir potencialių klientų duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, jeigu to reikia draudimo sutarčiai sudaryti arba draudimo sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams ar kitoms finansinėms institucijoms.

Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis ERGO, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. ERGO pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta Duomenų subjekto teisių apsauga. Pateikiame duomenų tvarkytojų kategorijas (nebaigtinį sąrašą):

 1. draudimo tarpininkai – kurie asmens duomenis tvarko, kad galėtų sudaryti ir administruoti draudimo sutartis su klientais;
 2. draudimo žalų administravimo parneriai – kurie asmens duomenis tvarko, kad galėtų registruoti žalas, įvertinti jas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą ir organizuoti medicininę, finansinę, teisinę ir kitą pagalbą užsienyje;
 3. informacinių technologijų kompanijos – kurios asmens duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 4. perdraudimo kompanijos – kurios asmens duomenis tvarko, kad perdraustų ERGO apdraustas draudimo rizikas;
 5. įmonės – kurios asmens duomenis tvarko, kad suteiktų ERGO klientų aptarnavimo ir kitas pridėtinės vertės (administravimo) paslaugas;
 6. įmonės – kurios asmens duomenis tvarko, kad suteiktų ERGO dokumentų skenavimo, archyvinių dokumentų (archyvo) tvarkymo ir saugojimo paslaugas.

ERGO taip pat gali teikti klientų duomenis, atsakydama į teismo, teisėsaugos arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus, įmonėms, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, dėl nesumokėtų draudimo įmokų išieškojimo iš draudėjo, kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.

Tam tikrais atvejais, turėdama teisinį pagrindą, ERGO taip pat gali perduoti Jūsų duomenis (tame tarpe – ir sveikatos duomenis) kitoms ERGO grupės įmonėms ir/ ar jų filialams ar gauti Jūsų duomenis iš jų. Tokie atvejai galėtų būti, pavyzdžiui, draudimo paslaugų teikimas, tiesioginės rinkodaros vykdymas, klientų skundų valdymas, ERGO grupės atliekama grupės įmonių priežiūra, ERGO grupės nustatytų standartų įgyvendinimas.

Jūsų asmens duomenys įprastai yra tvarkomi Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų (kaip pavyzdžiui, kai draudžiamasis įvykis įvyksta kitoje valstybėje ir turime surinkti jį pagrindžiančius įrodymus). Tokiais atvejais, kai toks duomenų perdavimas yra būtinas, jis yra atliekamas laikantis Reglamento (ES) 2016/679 tokiam duomenų perdavimui numatytų reikalavimų.

5. Asmens duomenų saugojimo terminai

ERGO asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja Duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Mūsų surinkti asmens duomenys draudimo sutarčių sudarymo, keitimo, administravimo ir vykdymo, draudimo rizikos įvertinimo, draudžiamųjų įvykių tyrimo, aplinkybių nustatymo, draudimo išmokų dydžių nustatymo ir mokėjimo tikslais yra saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Paprastai asmens duomenys šiais tikslais tvarkomi 10 (dešimt) metų po sutartinių santykių pasibaigimo. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti draudimo sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau turėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Informacija taip pat yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą kliento ir ERGO santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Jūsų asmens duomenys telefoninio pokalbio garso įrašymo, siekiant turėti įrodymus dėl draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo telefonu, vykdyti draudimo žalų bylų administravimą, tikslu saugomi 10 (dešimt) metų.

6. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti ERGO įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. ERGO vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

7. Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises: 

Jūsų teisėAprašymas
Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu:

 1. patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 2. pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 3. suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu, ištaisysime netikslius duomenis ir / ar papildysime neišsamius asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 1. kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba kitaip tvarkomi;
 2. kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 3. kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis.
 4. kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir kt.

Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, numatytą Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 1. Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 3. jie nebėra reikalingi įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 4. Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat Jūs galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai:

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba vykdant su Jumis sudarytą draudimo sutartį; ir
 2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Teisė nesutikti

Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip Duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Teisė, susijusi su automatizuotu atskirų sprendimu priėmimu, įskaitant profiliavimą

Mes galime taikyti Jūsų asmens duomenų atžvilgiu profiliavimą, automatizuotu būdu priimant sprendimą pagal Jūsų pateiktą informaciją, siekiant įvertinti su Jumis susijusius asmeninius aspektus, susijusius su Jūsų sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu, tam, kad įvertintume draudimo riziką.

Jūsų asmens duomenų profiliavimas atliekamas, kai tai būtina sudarant arba vykdant draudimo sutartį.

Automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, padeda užtikrinti, kad mūsų sprendimai būtų priimami greitai, būtų sąžiningi, veiksmingi ir teisingi pagal mūsų turimą informaciją. ERGO užtikrina, kad naudojami vertinimo metodai yra reguliariai tikrinami, siekiant užtikrinti jų sąžiningumą, tikslumą, aktualumą, veiksmingumą ir nešališkumą.

Atlikus draudimo rizikos įvertinimą automatizuotu būdu, šio įvertinimo pagrindu draudimo sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme arba gali būti atsisakyta sudaryti draudimo sutartį su Jumis.

Po automatizuoto sprendimo priėmimo, Jūs turite teisę ERGO reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, paaiškinimą ir teisę ginčyti tą sprendimą.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamentą (ES) 2016/679 ir/ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mūsų Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinis el. paštas: asmensduomenys@ergo.lt.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiėmėme pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba kreiptis su ieškiniu į teismą.

 

8. Tiesioginė rinkodara

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.

ERGO nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.

Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu info@ergo.lt arba telefonu 1887.

Tiesioginės rinkodaros tikslais ERGO tvarko Jūsų asmens duomenis 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo momento, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą.

9. Slapukai ir kitos technologijos

Savo interneto svetainėse norime pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie yra perduodami iš interneto svetainės į Jūsų kompiuterį (įrenginį). Taip pat mūsų interneto svetainėse gali būti naudojamos ir kitos technologijos, siekiant teikti ir/ar tobulinti paslaugas bei tinkamai atvaizduoti reklamą pagal vartotojo interesus. Toliau šioje Privatumo politikoje slapukai ir kitos technologijos apibūdinamos naudojant bendrinį terminą – technologijos. Naršydami interneto svetainėse Jūs sutinkate su būtinųjų technologijų naudojimu. Taip pat savo pasirinkimu Jūs galite sutikti ir su kitų technologijų naudojimu.

Savo interneto svetainėse naudojame būtinąsias, nuostatos, statistikos ir rinkodaros technologijas.

Būtinosios technologijos reikalingos, kad būtų suaktyvintos pagrindinės interneto svetainės funkcijos. Interneto puslapis negalėtų tinkamai veikti be būtinųjų technologijų naudojimo.

Nuostatos technologijos naudojamos interneto svetainei įsimenant informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Statistikos technologijos leidžia analizuoti interneto svetainės naudojimą, siekiant išmatuoti ir pagerinti interneto svetainės naudojimo našumą.

Rinkodaros technologijos yra naudojamos siekiant pateikti reklamas ir/ar skelbimus, atitinkančius vartotojų interesus.

Jūs galite pasirinkti, kokios technologijos bus naudojamos. Jeigu nesutinkate su tam tikrų technologijų naudojimu, galite išjungti visas naudotinas technologijas arba įjungti (ar) išjungti jas po vieną (išskyrus būtinąsias).

Informaciją apie interneto svetainėse www.ergo.lt, www.online.ergo.lt ir www.mano.ergo.lt naudojamas technologijas, įskaitant trečiųjų šalių naudojamas technologijas (pvz. Facebook, Facebook Pixel, Google Ads, Google Analytics, kt.), rasite paspaudę šią nuorodą privacy3 (puslapio apačioje kairėje pusėje).

10. Socialiniai tinklai

Mes administruojame ERGO paskyras socialiniuose tinkluose „Linkedin“, „Facebook“, „Instagram“ ir „Youtube“. Informaciją, kurią mes gauname Jums naudojantis šiai socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kt.), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Socialiniai tinklai ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi minėti socialiniai tinklai ir atsakingi. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis socialiniuose tinkluose: „LinkedIn“ privatumo politika yra pateikiama čia; ,,Youtube“ privatumo politika  pateikiama čia; „Facebook“ privatumo politika yra pateikiama čia ir „Instagram“ privatumo politika pateikiama čia.

11. Pakeitimai

ERGO šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Pažymime, kad pakeitus Privatumo politiką, tokių pakeitimų įgyvendinimas gali užtrukti iki 30 darbo dienų. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai tikrinkite šią svetainės skiltį.

Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į Jums rūpimus klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su mumis el. paštu asmensduomenys@ergo.lt arba adresu Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius.

EN